Home Videos Photos Shop
PerezHilton CocoPerez Taylor Nicole Kidman Selena Gomez Kim K. PerezTV

One comment to “Super Bowl XLVII Draws 24.1 MILLION Tweets!”

  1. mlington says – reply to this


    1

    madonna had tweet record too. 10.000 per sec